صفحه در حال بارگذاری است ...

بهینه سازی HTML

بهینه سازی HTML

بهینه سازی HTML

این ابزار را می توان برای کاهش حجم کد های HTML صفحه مورد استفاده قرار داد. ابزار کاهش حجم کد های HTML با حذف فواصل و نوضیحاتی که در هنگام کدنویسی سایت ایجاد شده حجم کدنویسی سایت را بهینه سازی می کند.

تذکر : این ابزار فقط برای صفحات استاتیک کاربرد دارد و برای صفحاتی که از زبان PHP در ساختار کدنویسی آن ها استفاده شده  قابل استفاده نیست.


 گزارش خطا