صفحه در حال بارگذاری است ...

Broken Links

ابزار لینک های شکسته

ابزار لینک های شکسته

لینک های شکسته یا Broken links  به لینک هایی می گویند که کاربران سایتتان را به صفحاتی منتقل می کنند که وجود خارجی ندارد. این صفحات به صفحات 404 معروف هستند. این ابزار به شما کمک می کند تا لینک های شکسته (Broken links) سایتتان را پیدا کنید.تشخیص رباتبرای تایید هویت تان کلیک کنید

 گزارش خطا